Ashley  Piekarski

Department Chair, Chemistry

 

Ashley Piekarski

Ashley Piekarski
phone: 408-855-5269
email: ashley.piekarski@wvm.edu
office: SCI-132-1B